top of page
 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, Saygı Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. olarak ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu bilgilendirme, Saygı Tekstil’in kanun kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğünü yerine getirmesi için yapılmaktadır.

Saygı Tekstil KVKK kapsamında, personel ve aday personelin kişisel verilerinin işlenmesi, elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere aktarılması, devralınması, sınıflandırılması yada kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapabilecektir.

2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Saygı Tekstil, personel / aday personellerin verilerini KVKK gereğince aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5(2). ve 6(3). Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemektedir.

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları ile,

 • Referans kişiler aracılığı ile,

 • Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar vs. iletişim yöntemleri ile,

 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol ve araştırmalar ile,

 • Kartvizit

 • Tedarikçiler,

Vasıtasıyla toplanmaktadır. Bu bilgiler, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru biçimde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesiyle KVKK’nın 4(2) maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza alınmak suretiyle veya 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

3. KİŞİSEL VERİLEN İŞLENME AMACI

Saygı Tekstil tarafından elde edilen kişisel verileniz aşağıdaki durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafında işlenecektir:

 • Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,

 • Personel sözleşme süreci yönetimi,

 • Personellere sağlık hizmeti sağlanması,

 • Personellere iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,

 • Vekaletname ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,

 • Personellere e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,

 • Personel seyahatlerinin planlanması

 • Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

 • Personel giriş-çıkış takibi ve servis kayıtlarının yapılması,

 • Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,

 • Personel maaş haciz işlemleri ve takibi,

 • Dava ve hukuk işlerinin takibi,

 • Aday personelin aranan pozisyona uygun olup olmadığının tespiti,

 • Personelin görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi,

 • İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi

 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı,

 • Sosyal güvenlik mevzuatı, Borçlar Hukuku Mevzuatı, Ticaret Hukuku Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku vs. ilgili tüm mevzuatlar)

 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydıyla yurtiçinde veya yurtdışındaki;

 • Maaş hesabı açılması amacıyla bankalarla,

 • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle,

 • Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle

 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi için özel entegratör firmalarla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir / muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,

 • Rezervasyon / promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,

 • Gerektiği durumlarda teslimat yapabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,

 • Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,

 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve / veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

 

Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz sosyal güvenlik mevzuatı gereğince iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır. Aday personel ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 6 ay boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Saygı Tekstil tarafınızdan veya talebiniz üzerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemlerle ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • 7. Maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Saygı Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye yazılı olarak iletebilirsiniz. Saygı Tekstil talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

7. BİLGİLERİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizde her hangi bir değişiklik olması halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

 • İş bu Aydınlatma Beyanı 13.11.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde her hangi bir değişiklik olması durumunda, iş bu beyanın yürürlülük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Kişisel Veri Bilgi Alma İşlem Talebi Başvuru Formu

bottom of page